Na osnovu tačke 3 podtačke 5. Zaključka o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske, Broj:05-1/20 od 21.03.2020. godine dostavljamo vam formu potvrde za kretanje koju ispunjava poslodavac za zaposlenog radnika u svrhu njegovog kretanja.

Potvrda se odnosi samo na pravna lica, odnosno zaposlene kod pravnog lica, a moraju se kretati radi nesmetanog obavljanja procesa rada.

Potvrda za kretanje 23.03.2020