Закона о средствима за заштиту биља је за несавјесне предвидио казне до 30 000 КМ.

Чланом 46. Закона о средствима за заштиту биља забрањена је примјена средстава за заштиту биља, и то: (поред осталог)

в) за сузбијање нециљних организама, нарушавање њиховог станишта, односно
спречавање њиховог ширења у смислу мјера заштите биља,
д) из ваздухоплова, средстава која су отровна за пчеле,
ђ) у вријеме цвјетања биља, средстава која су отровна за пчеле,

(4) Изузетно од става 1. тачка ђ) овог члана, средства за заштиту биља могу се
примјењивати једино у случају сузбијања штетних организама са прописаних листа или третирања биља, биљних производа и прописаних објеката са прописаних листа, под условима из члана 50. овог закона.

Члан 50.
(1) Лица која врше примјену средстава за заштиту биља, која су отровна за пчеле,
на растојању мањем од пет километара од мјеста гдје се налазе пчелиња друштва,
обавезна су да најмање 48 сати прије примјене обавијесте пчеларе, њихова удружења иоргане јединице локалне самоуправе надлежне за пољопривреду о предстојећој
примјени средстава за заштиту биља, са навођењем начина примјене, ради
предузимања одговарајућих мјера заштите.
(2) Одгајивачи пчела, њихова удружења и органи јединице локалне самоуправе
дужни су да по пријему обавјештења из става 1. овог члана предузму одговарајуће
мјере заштите, у складу са локалним условима, на локацијама на којима се налазе
пчелиња друштва и мјеста испаше која пчеле посјећују и у којима пчеле масовно лете и да податке о предузетим мјерама доставе лицима која врше примјену средстава за
заштиту биља која су отровна за пчеле, на њихов захтјев.
(3) Средства за заштиту биља која су класификована и обиљежена ознаком за
ризик за водену средину и водене организме могу се примјењивати само на удаљености која није мања од једног километара од водених површина, тако да се искључи могућност њиховог директног доспијевања или премјештања путем вјетра или кише на водене површине.

закон о средствима за заштиту биља рс