Izvještaj o učešću na godišnjem skupu COST Akcije, FA 1307_SUPER-B

Malta, od 4-6. 11. 2015.

Izvještaj podnosi Dr Violeta Santrač

Na ostrvu Malta, na lokaciji MCAST koleža, u trajanju od tri radna dana, više od 70 učesnika skupa iz 26 zemalja radilo je na informisanju i planiranju aktivnosti koje će akciji SUPER-B, do kraja 2017. godine, dati više kvalitetnih konekcija i rezultata vezano za oblast zaštite polinatora i polinacijskog sistema.

Interesne, radne grupe, grupe koje učestvuju obimu aktivnosti Projekta usmjerene su na konekcije između različitih nosilaca koji čine okosnicu interesnih struktura (stakeholder group) odnose se na agronome i farmere, agro industriju, industriju prerade hrane, EU agencije za hranu, poljoprivredu i biodiverzitet, zakonodavce u oblasti nacionalnog, evropskog i međunarodnog nivoa, nevladine organizacije za zaštitu biodiverziteta, konzervacije ekoloških sistema, poljoprivrede, organizacije koje pokreću aktivnosti sa inicijativom „ građanin naučnik“, javno mnjenje, naučno istraživačke centre, fakultete, kompanije u oblast farmaceutske idustrije oblasti zaštite zdravlja biljaka.

U nizu prezentacija, diskusija, došlo se do smjernica za nastavak konkretnih aktivnosti koje će zemlje učiniti da se dođe do indikativnih pokazatelja trenutnog stanja koji dokumentuje status i trendove u potrebi zaštite domaćih i divljih polinatora.

Za potrebe obuhvatnog razumjevanja problematike (koja je zaista multidisciplinarna), iskoristila sam mogućnost učešća u radu svih radnih grupa, jer je to bilo vremenski moguće, kako bi na taj način mogla stvoriti bolji uvid u interese svake oblasti rada, ranih grupa. Naglasci na zahtjeve izrade mape polinaciskih vrsta i dominantnih “krop” polinatora uzgajanih vrsta, izrada i razumjevanje vodiča sa zakonom utemeljenim zahtjevima obaveznih zelenih mjera( CAP compulsory greening measures), fokusiranje na planiranje i ocjenu efikasnosti primjenjenih specifičnih mjera za poboljšanje izvora i izbora biljnih vrsta u savremenoj poljoprivredi (npr. cvjetni tepisi, planirana sadnja, modeli rotacije kultura, itd) kao i potrebu medijske diseminacije ideje značaja zaštite polinatora.

U onome što sam prepoznala kao realno moguću aktivnost u BiH izdvojila sam dvije oblasti aktivnosti za sledeći period na kojim bi bilo moguće raditi, timski, i uz obezbjeđena materijalna sredstva( za koja se nadam da će se dobiti u već podnesenom Konkursu MNT RS za učešće u COST akcijama za 2015 godinu):

  1. Prevođenje, štampanje, distribucija i obrada podataka za dva međunarodno napravljena upitnika ( jedan za poljoprivrednke a drugi zapčelare )

Ovi upitnici treba da se uspješno finalizuju do marta mjeseca 2016 godine kada će njegovi rezultati biti dostavljeni centralno u bazu Projekta i iz kojeg će vjerovatn, na osnovu dobijenih reziultata proisteći slijedeći nivoi akcija u SUPER-B.

*VIRSVB će svakako uzeti učešće u ovoj obavezi. Za saradnju sa poljoprivrednicima koji imaju različite zasade polinaciski zavisnih kultura upitnik planiramo distribuisati uz pomoć informacija iz baza proizvođaćča koje posjeduje MPŠV i Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci. Ovom prilikom u saradnji sa poljoprivrednim fakultetom nastojaćemo napraviti popis i mapiranje biljnih kultura zavisnih od polinatora u BiH kao i analizu korištenih pesticida u toku vegetacijskog preioda kultura, sa analizom rizika po zdravlje polinatora obzirom na toksični potencijal korištenh hemikalija.

  1. Dijagnostičko uzorkovanje i obrada materijala polinatora na prisustvo najznačajnijih patogena medonosne pčele i drugih divljih polinatora je najdirektnije vezano za naše laboratorijske aktivnosti. Nadamo se da ćemo ove godine imati sredstva iz nacionalnog fonda MNT RS koja će omogućiti ovu vrstu molekularnih ispitivanja. Važan podatak je u tome da se ovakva ispitivanja po prvi put planiraju u rezultatima dobijenim u drugim zeljama koja će vršiti ista ovakva ispitivanja.

Nadalje, akcija SUPER-B će kroz postojeće module rada omogućiti zainteresovanim da učestvuju u namjenskim radionicama ili kratkim naučnim posjetama shodno propozicijama Akcije, što se svakako treba iskoristiti. Iako je postojala ideja da se Bosna i Hercegovina kandiduje za zemlju domaćina sledeće godine za sastanke WG i MC, kandidatura ove godine je išla u pravcu da se SUPER-B zbog što bolje međunarodne vizuelizacije održi kao satelitski skup uz EURBBE koji će se održati u Rumuniji, Cluj Napoca u septembru mjesecu 2016. godine.

Bitne podatke o akciji i njenim aktivnostima moguće je pronaći na linku http://www.superb-project.eu/, kao i na Tweets by @SUPER_B_EU