900000 evra za košnice

Iz rada Saveza udruženja pčelara Republike Srpske

900000 KM za košnice

Jačanje saradnje sa MPŠVRS (ministarstvo poljoprivrede)

Savez udruženja pčelara RS predlaže da se za 2014. godinu iz agrarnog budžeta izdvoji KM 1,300.000,00. Sredstva bi se raspodijelila na sljedeći način:

1. Podsticaj po košnici KM 6,00 (KM 900.000,00);

2. Program suzbijanja prodaje patvorenog meda (KM 30.000,00). Program bi se uradio zajedno sa Zavodom za zaštitu zdravlja RS, Inspekcijom i Savezom udruženja pčelara RS. Zavod za zaštitu zdravlja bio bi nosilac ovog programa. Cilj ovog programa je uzimanje 140 uzoraka meda na različitim lokacijama na području RS, u cilju suzbijanja prodaje patvorenog meda. Cilj navedenom programa je zaštita zdravlja stanovništva RS i bolja prodaja kvalitenog meda;

3. Podrška proizvodnji selekcionisanih matica u iznosu od KM 5,00 po proizvedenoj matici (KM 50.000,00). Republika Srpska ima idealne uslove za razvoj i proizvodnju autohtone rase pčela. Podrška bi se odnosila samo na registrovane centre za selekciju i reprodukciju matica i registrovane reprocentre;

4. Podrška kupovini kvalitetnih lijekova, gdje bi MPŠVRS učestvovalo sa 50% KM 250.000,00 a pčelari sa 50%. Na ovaj način bi se smanjilo stradanje pčelinjih zajednica i s druge srane došlo bi do povećanja kvaliteta proizvoda;

5. Projekat “Rana dijagnostika američke kuge pčelinjeg legla” u iznosu od KM 30.000,00. Program bi se uradio zajedno sa Veterinarskim institutom “Dr Vaso Butozan” iz Banja Luke. Program bi imao za cilj suzbijanje američke kuge pčelinjeg legla. Nosilac programa bio bi Veterinarski institut “Dr Vaso Butozan” a partner Savez udurženja pčelara  RS;

6. Projekat “kontrola uzoraka pčela na prisustvo nozeme apis i nozeme cerane” KM 30.000,00. Nosilac programa bio bi Veterinarski institut “Dr Vaso Butozan” a partner Savez udruženja pčelara RS;

7. Podrška organizovanju Drugog naučnog skupa pčelara RS i sajma pčelarstva “Banja Luka 2014” KM 20.000,00. Na naučnom skupu bili bi prezentirani domaći i međunarodni radovi vodećih eksperata iz oblasti pčelarstva. Sajam pčelarstva sa međunarodnim učešćem bi se organizovao u Banja Luci tokom novembra mjeseca 2014. godine. Na ovaj način bi se nastavila dobra promocija pčelarstva RS;

8. Podrška organizovanju škola pčelarstva KM 10.000,00 za pčelare početnike i pčelare profesionalce;

9. Sufinansiranje kupljene opreme za pčelarstvo (podrška kao za ostale sektore poljoprivrede);

10. Sufinansiranje kupovine “plavog dizela” (kao za ostale poljoprivredne proizvođače.

Potrebna nam je Vaša podrška u sprovođenju Zaključaka okruglog stola Prvog naučno stručnog savjetovanja pčelara RS” održanog 01-02. novembra 2013. godine u Banja Luci:

– Da se uradi Strategija razvoja pčelarstva u Republici Srpskoj za period od 2014. do 2020. godine;

– Harmonizacija zakonodavstva sa EU I OIE;

– Transfer znanja kroz edukaciju pčelara i svih učesnika u sektoru pčelarstva;

– Organizovana i jaka medijska promocija pčelarstva;

– Unapređenje saradnje s nadležnim ministarstvima i inspekcijama (podsticaji, promet meda i pčela, kvalitet meda, hrane za pčele i satnih osnova);

– Izrada Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše;

– Izrada novog Pravilnika o suzbijanju i iskorjenjivanju bolesti pčela;

– Izrada Pravilnika o kvalitetu ispravnosti hrane za pčele i satnih osnova;

– Kontrola kvaliteta i inspekcijske procedure u pogonima za proizvodnju satnih osnova i hrane za pčele;

– Jačanje analitičkih kapaciteta u kontroli meda i drugih pčelinjih proizvoda;

– Borba protiv patvorina (falsifikata) meda i pčelinjih proizvoda;

– Izarda akcionog plana za zaštitu pčelinjih zajednica od trovanja pesticidima (proizvođači pesticida – poljoprivrednici – pčelari);

– Sadnja medonosnog bilja u saradnji sa lokalnim samoupravama i

– Unapređenje saradnje sa pčelarskim savezima iz regije na rješavanju zajedničkih problema.

* Nastaviti pokrenute aktivnosti na zaštiti i brendiranju pčelinjih proizvoda sa područja RS. To bi doprinijelo boljoj cijeni, prodaji i kvalitetu pčelinjih proizvoda. Sve pčelarske regije imaju svoje specifičnosti koje treba kvalitetno upakovati. Na ovaj način bi se pokrenule aktivnosti na razvoju pčelarskog turizma – mednih puteva. Nastaviti aktivnosti na stvaranju uslova za izvoz meda u zemlje EU;

* Raditi na uspostavljanju kontakta sa potencijalnim kupcima pčelinjih proizvoda (Načelno dogovorene posjete predstavnika kompanija iz Holandije, Italije i Njemačke).

* Sprovoditi zakonske procedure i učestvovati na izradi novih zakonskih i podzakonskih akata. Pružanje neophodne podrške oko registracije novih udruženja u opštinama u kojima nisu registrovana udruženja. Savez udruženja pčelara RS smatra da u svim opštinama RS treba da se registruju udruženja pčelara. Savez udruženja pčelara RS smatra da u svim opštinama RS treba da se formiraju udruženja pčelara ukoliko za to postoji interesovanje. Na ovaj način pčelari će imati bolju organizaciju i bolju podršku lokalne zajednice. U narednom periodu, takođe, pružati podršku pčelarskom sektoru kroz programe EU što će najvećim dijelom ići kroz lokalna udruženja.

* Udruženjima koja su u lošijoj materijalnoj situaciji, finansirati stručna predavanja (obuku). Jedan dio sredstava za ove namjene Savez udruženja pčelara RS će pokušati da obezbijedi od: članarine, Ministarstva poljoprivrede, kroz programe međunarodnog karaktera, kao i programe lokalnih zajednica.

* Savez će kontaktirati predstavnike lokalne vlasti kako bi lokalna vlast podržala udruženja pčelara. Kao i u predhodnim godinama uputićemo dopise lokalnim zajednicama da podrže rad opštinskih udruženja pčelara. Pojedine opštine u posljednje vrijeme izdvajaju sredstva za podršku pčelarskom sektoru.

* Savez će raditi na organizovanju škola (za pčelare početnike i pčelare profesionalce). Tokom 2014. godine planiramo organizovanje škole pčelarstva za pčelare profesionalce. Dogovoreno je da se održi 29 predavanja.

* Program suzbijanja prodaje meda sumnjivog porijekla. Navedena aktivnost će se sprovoditi zajedno sa Ministrarstvom poljoprivrede RS, Inspektoratom RS i certifikovanim laboratorijama. Cilj je očuvanje zdravlja stanovništva RS i stvaranje uslova za prodaju kvalitentih pčelinjih proizvoda.

* Unaprijediti web stranicu Saveza, doraditi je, redovno je popunjavati novim informacijama. Smatramo da će kvalitetna web stranica doprinijeti boljoj promociji i unapređenju pčelarstva RS.

* Unaprijediti saradnju sa pčelarskim organizacijama u okruženju. Bolja saradnja će se realizovati kroz posjete, naučne skupove, sajmove i dr. Raditi na organizovanju sajmova na kojima će biti prisutni predstavnici pčelarskih asocijacija iz okruženja (primjer Prvo naučno stručno savjetovanje pčelara RS).

* Izarda programa za EU fondove (Ipa prekogranična saradnja i drugi programi). U narednom periodu postoji realna mogućnsot da se kroz navedene fondove obezbijede značajna sredstva za sektor pčelarstva. Da bi se kvalitetno uradili ovi programi neophodna je velika podrška opštinskih udruženja pčelara i lokalnih zajednica. Navedeni programi  u najvećem broju slučajeva zahtijevaju sufinansiranje.

* Podržati nastupe Saveza udruženja pčelara RS na važnijim pčelarskim skupovima, sajmovima, izložbama i sl. kako bi se sektor pčalarstva promovisao i uspostavila dobra saradnja. Da bi se to postiglo potrebno je prisustvo rukovodstva Saveza na međunarodnim i lokalnim skupovima.

* Promocija pčelarstva kroz izradu drugog izdanja kataloga „Pčelarstvo Republike Srpske“, televizijske i radio emisije, neposredno u dječijim vrtićima, školama, na faklutetima, međunarodnim skupovima i dr.

* Brendiranje i zaštita geografskog porijekla meda sa područja RS. Agencija za sigurnost hrane BiH je uradila pravilnik. Na ovaj način pčelinji proizvodi će dobiti višu cijenu i povjerenje kupaca. Planirana je podrška MPŠVRS i međunarodnih projekata (IFAD).

* Projekat „Suzbijanje prodaje patvorenog meda“ u iznosu od KM 30.000,00, projekat „Rana dijagnostika američke kuge pčelinjeg legla“ KM 30.000,00, projekat „Kontrola uzoraka pčela na prisustvo nozeme apis i nozeme cerana KM 30.000,00. Navedena sredstva će biti uplaćena direktno institutima, a ne Savezu.

________________________________

* Program usvojen na sjednici Skupštine Saveza udruženja pčelara Republike Srpske održanoj 22. marta 2014. godine na Jahorini