SUPRS

Četvrta sjednica Upravnog odbora Saveza udruženja pčelara Republike Srpske

SUPRS

Trebinje je bilo domaćin posljednje sjednice Upravnog odbora Saveza udruženja pčelara Republike Srpske. U radu ovog skupa pored predsjednika mr Radivoja Maksimovića učestvovali su članovi: Slavko Stanić, Slaviša Knežević, Blažo Vujović, Dragomir Vujković, Milorad Čeko, Novak Đurić i Božo Kakuća. Jedini je odsustvovao Goran Merćep. U radu sjednice učestvovao je i Obrad Ninković, predsjednik Skupštine Saveza udruženja pčelara Republike Srpske.

Na dnevnom redu bila su uglavnom pitanja tekućeg karaktera: Inforamcija o do sada uplaćenoj članarini za 2013. godinu, Informacija o dugovanjima i finansijskom stanju Saveza, Inforamcija o aktivnostima i radu Saveza, Informacija o implementaciji međunarodnih projekata u Savezu te tekuća pitanja.

Prema podacima koje je saopštio Slavko Stanić, sekretar Saveza, do 15. avgusta ove godine članice Saveza su uplatile članarinu u visini od ukupno 12.000,00 konvertibilnih maraka. Od ukupno 55 članica obaveze po osnovu članarine izmirilo je njih 26. Podsjetimo se, finansijskim planom za tekuću godinu predviđeni su prihodi po osnovu članarine u visini od 35.000,00 konvertibilnih maraka.  Naplata je, dakle, usporena i ona ugrožava normalno funkcionisanje Saveza.

Ovom prilikom članovima Upravnog odbora je podnijeta detaljna informacija o ukupnim dugovanjima Saveza prema članovima organa Saveza koji iznose oko 16.000,00 konvertibilnih maraka. Dugovanja prema dobavljačima i drugim licima su sa 15. avgustom o. g. izmirena, što je podatak vrijedan pažnje.

Predsjednik Saveza mr Radivoje Maksimović je podnio detaljnu informaciju o aktivnostima koje su vođene u toku ove godine ili se pripremaju, a u skladu su sa Programom rada Saveza za tekuću godinu, koji je usvojen na sjednici Skupštine u Banja Luci. On je posebno naglasio značaj i ozbiljnost predstojeće naučnog skupa u Banja Luci. Ovaj simpozijum treba da se održi početkom novembra i na njegovoj organizaciji se ne smije zatajiti s obzirom da se radi o skupu koji će imati međunarodnu dimenziju i okupići izuzetno značajne ličnosti iz oblasti pčelarstva.

U nastavku rada sjednice predsjednik Maksimović je detaljno informisao Upravni odbor o projektima koji su u fazi dogovaranja ili su već dogovoreni sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, “Agroterom” iz Holandije i drugim. Dogovoreno je da se sačini detaljan pregled pojedinih projekata i predstojećih aktivnosti i dostavi članovima Upravnog odbora, kako bi se i oni angažovali na  konkretnoj realizaciji u svojim regijama.