SUPRS

Aktuelno

SUPRS

Na web stranici Vlade Republike Srpske – Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske – www.vladars.net/Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – objavljen je Prednacrt Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u 2013. godini. Podsticaji u pčelarstvu regulisani su članom 11. Pravilnika koji glasi:

(1)  Pravo na premiju za proizvodnju i uzgoj pčela ostvaruju korisnici-nosioci poljoprivrednih gazdinstava koji su upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka u Republici Srpskoj, koji posjeduju najmanje 50 košnica, odnosno pčelinjih društava i premiju mogu ostvariti samo preko jednog udruženja u toku godine.

(2)  Visina premije iz stava 1. ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva za ovu vrstu proizvodnje u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava i isplaćuje se jednom godišnje.

(3)  Premija za proizvodnju i uzgoj pčela ostvaruje se na osnovu zahtjeva udruženja pčelara ili poljoprivrednih zadruga (pčelarskih) čiji su član, uz koji se prilaže:

a)     specifikacija korisnika podsticaja po bankama na Obrascu 10. iz Priloga ovog pravilnika i treba da sadrži jedinstveni matični broj (JMB), RBPG, ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva, mjesto prebivališta i opštinu, broj košnica, odnosno pčelinjih društava, naziv banke i broj tekućeg ili žiro računa,

b)    rekapitulacija broja pčelara i iznosa sredstava po bankama iz Obrasca 10a. iz Priloga ovog pravilnika i

v)    izjava odgovornog lica udruženja, odnosno zadruge o broju pčelinjih društava u vlasništvu članova udruženja odnosno zadruge.

(4)  Ministarstvo iznos podsticajnih sredstava koji korisnik premije može da ostvari za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 5.000 KM.

(5)   Zahtjev za isplatu premije podnosi se najkasnije do 31. jula tekuće godine

Kompletan Prednacrt Pravilnika o uslovima… za 2013. godinu možete pogledati na gore navedenoj web stranici u dijelu „Podzakonski akti u pripremi”.