Radivoje Maksimović

Novogodišnji razgovor sa mr Radivojem Maksimovićem, predsjednikom Saveza udruženja pčelara Republike Srpske

Radivoje Maksimović

O aktuelnim pitanjima pčelarstva u Republici Srpskoj i radu Saveza udruženja pčelara Republike Srpske u 2012. godini kao i planovima rada u narednoj godini razgovarali smo sa mr Radivojem Maksimovićem, predsjednikom Saveza udruženja pčelara Republike Srpske.

– Godina koju ispraćamo bila je veoma teška za pčealre u više regija Republike Srpske. Kakve su Vaše ocjene? – bilo je naše prvo pitanje.

Godina 2012. može se smatrati godinom slabih prinosa meda. Veći dio područja Republike Srpske je tokom proljeća zahvatilo hladno vrijeme, što je imalo za posljedicu izmrzavanje glavnih mednonosnih biljaka (bagrem, voće). Zatim su tokom ljetnog perioda uslijedile  ekstremno visoke temperature  i dug period bez padavina. Sve ovo je uticalo da prinosi budu mali ili da ih uopšte ne bude. Ili, bili su toliki da pčelari nisu u mogućnosti da pokriju troškove održavanja pčelinjaka. U posljednje vrijeme svjedoci smo klimatskih promjena koje veoma teško pogađaju poljoprivredu, a posebno pčelarstvo.

– Prema nekim ocjenama došlo je do smanjenja broja pčelara i broja pčelinjih zajednica. Koliko su na mjestu takve ocjene i da li se može govoriti o posljedicama krize pčelarskog sektora na ukupnu poljoprivrednu proizvodnju (radi oprašivanja)?

– Pčelarstvo kao poljoprivredna grana je dosta povezano s prirodom. Pčele su jako osjetljive na klimatske promjene. Bolesti pčela svake godine uzimaju veće učešće u zimskim gubicima pčela. Prema našim podacima broj pčelara i košnica se nije bitnije mijenjao tokom posljednje dvije godine. Tokom  zimskog perioda 2011/2012 bilo je većih gubitaka nego što je uobičajeno, ali su uglavnom pčelari nadoknadili te gubitke tokom ove godine. Sigurno je da loše godine u pogledu prinosa meda i povećanih troškova održavanja pčelara imaju za posljedicu smanjenje pčelinjih kapaciteta. Lično smatram da do smanjenja kapaciteta neće doći. Naprotiv, smatram da će se kapaciteti u narednom periodu širiti. Tokom 2012. godine u saradnji sa holandskim ekspertima za oprašivanje voćnih i povrtarskih kultura organizovali smo obuku u Kozarskoj Dubici, Banja Luci, Derventi i Ugljeviku. Cilj nam je bio da u područjima Republike Srpske gdje je sektor voća i povrća jako razvijen predočimo iskustva iz Holandije, koja se tiču značaja pčela u oprašivanju kao i mogućih problema usled nestručne primjene zaštitinih sredstava.

Na sjednici Skupštine Saveza udruženja pčelara Republike Srpske u Petrovu usvojen je Program rada za godinu koja se bliži kraju. U kojoj mjeri je taj Program realizovan?

– Program rada Saveza udruženja pčelara Republike Srpske sprovodi se planiranom dinamikom. Najveći problemi su  oko obezbjeđivanja finansijskih sredstava.

– Da li je Savez u finansijskim teškoćama i zašto? Koliko se to odražava na realizaciju započetih i planiranih aktivnosti?

– Kao što sam već rekao, najveći problem je objezbjeđenje novčanih sredstava za implementiranje započetih aktivnosti. Tokom 2012. započete su aktvinosti na implementaciji inostranih projekata za koje smo aplicirali tokom 2011. godine. Da bi se navedeni projekti implementirali bilo je potrebno  da Savez obezbijedi svoje finansijsko učešće. Da bismo navedene aktivnosti sproveli morali smo da redukujemo jedan dio aktivnosti. Smatramo da sredstva koja se obezbijede od članarine nisu dovoljna za implementaciju projekata i rada Saveza udruženja pčelara Republike Srpske.

Ove godine dugotrajna suša je naprosto uništila livadsku pašu. Nanijela je, takođe, štete i drugim vrstama paše. S obzorom da se sušne godine očekuju i u vremenu koje dolazi, da li je vrijeme da se pčelari okrenu organizovanom uzgoju medonosnog bilja i drveća?

– Uzgoj medonosnog bilja u narednom periodu biće sigurno jedna od vodećih aktivnosti Saveza. Ne samo sađenje medonosnog bilja već i borba protiv nekontrolisane berbe medonosnog bilja na području Republike Srpske. Štete su velike i mi moramo zajedno sa nadležnim institucijama zajednički raditi da se to suzbije.

Kako ocjenjujete saradnju sa Apimondiom, resornim ministarstvom i pčelarskim savezima iz okruženja u 2012. godini?

Sa konferencije u Rimu

Savez udruženja pčelara Republike Srpske ima dobru saradnju sa Apimondiom, jer smo mi redovna članica. Redovno izmirujemo svoje obaveze, učestvujemo u radu i prezentiramo pčelarstvo Republike Srpske. Tokom 2013. godine u Ukrajini, tačnije u Kijevu, održaće se Kongres Apimondie. Savez udruženja pčelara RS planira da podrži odlazak svojih predstavnika na navedeni kongres pčelarstva u Ukrajini.

Saradnja sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je na visini. Lično smatram da smo u posljednje četiri godine uspostavili koretnu saradnju i da su naše aktivnosti maksimalno podržane od resornog ministarstva.

Saradnja sa pčelarskim savezima u okruženju je na zadovoljavajućem nivou. Imamo dobru saradnju sa svim pčelarskim asocijacijama u okruženju. U narednom vremenskom periodu planiramo je i dalje širiti, što će zavisiti i od finansijskih mogućnosti.

– Recite nam nešto o školama pčelarstva i drugim vidovima edukacije pčelara!

Tokom 2012. godine Savez udruženja pčelara Republike Srpske organizovao je škole pčelarstva za mlade pčelare na cijelom području Republike Srpske. One su održane u svim pčelarskim regijama i kroz njih je prošlo 163 polaznika od čega 33 žene. Cilj nam je da aktiviramo što više mladih ljudi da se bave pčelarstvom. Taj projekat smo implementirali u saradnji sa Holandskom nevladinom organizacijom „Agritera“.

– Šta će biti osnovna preokupacija u radu Saveza u 2013. godini?

– Savez udruženja pčelara RS planira tokom 2013. godine nastaviti sa započetim aktivnostima: baza podataka, pravilnik za katastar paše i fenološku kartu, obezbjeđenje sredstava za troškove anketiranja, obezbjeđenje podsticajnih sredstava od strane resornog ministarstva, organizovanje škola pčelarstva, organizovanje naučnih skupova, radićemo na promociji pčelarstva Republike Srpske, borićemo se protiv distributera pčelinjih proizvoda sumnjivog porijekla, radićemo na organizovanom otkupu pčelinjih proizvoda i uvezivanju sa tržištem, a nastojaćemo razriješiti problem registracije vozila za prevoz pčela itd.

– Recite nam i ono što Vas nismo pitali a cijenite da je bitno!

– Smatram da je rukovodstvo Saveza udruženja pčelara Republike Srpske tokom 2012. godine dosta radilo na unapređenju sektora pčelarstva RS. Učestvovali smo na mnogim pčelarskim skupovima, radionicama, seminarima… Maksimalno smo se trudili da obezbijedimo novčana sredstva za implementaciju aktivnosti prediviđenih programom rada za 2012. godinu. Pokušali smo da izađemo u susret svim pčelarima i udruženjima koji su nam uputili bilo kakav zahtjev. Lično smatram da je sektor pčelarstva u ovom teškom vremenu za poljoprivredu dosta dobro sačuvan i da ima kapacitet za dalje širenje i stvaranje uslova za zapošljavanje mladih ljudi. Isto tako smatram da Savez udruženja pčelara Republike Srpske mora finansijski i stručno jačati svoje kapacitete kako bismo  se maksimalno pripremili za korišćenje finansijskih fondova u narednom periodu.

Svim pčelarima Republike Srpske želim srećnu Novu 2013. godinu i predstojeće praznike!