Apiecotech

Iz izlaganja gospodina Riccarda Jannoni-Sebastianinia na Apimondia Simpozijumu Apiekotek 2012 u Beogradu

Apiecotech

Apimondia kao međunarodna federacija udruženja pčelara, ima misiju da zaštiti pčele i interese pčelara širom svijeta. Ova misija se postiže u skladu s globalnom naučnom strategijom i putem određenog broja inicijativa.

Glavno sredstvo aktivnosti i podizanja svijesti koje je usvojila Apimondia zasnovano je na održavanju međunarodnih kongresa i simpozijuma na svih pet kontinenata. Ovi događaji se održavaju uz blisku tehničku podršku i nadzor Apimondia naučne komisije koja je specijalizovana u najznačajnijim oblastima pčelarstva.

Naučni program svakog kongresa i simpozijuma uvijek se kreira u bliskoj saradnji sa međunarodnim i nacionalnim stručnjacima kako bi se identifikovale najznačajnije teme i na lokalnom i na globalnom nivou i najbolji način da im se pristupi. Apimondia naučna komisija otuda ima zadatak da koordinira ovim procesom i da obezbijedi s jedne strane kontinuitet, dosljednost i relevantnost tema koje će biti obrađene i da sa druge strane utvrdi najbolju metodologiju koja slijedi u tom kontekstu. Njihova glavna briga je da obezbijede da postoji povezanost među različitim događajima i njihovih radnih sastanaka, kao i da se slijedi pristup koji vodi brigu o zaštiti sredine. Od suštinskog je značaja da se uzmu u obzir  zahtjevi i specifični ciljevi svih akcionara koji su uključeni.

Apimondia je tokom godine konstantno organizovala serije događaja u okviru perspektive koja ima za cilj blagostanje pčela, pčelara koji ih gaje i korisnika pčelinjih proizvoda koji su u rasponu od hrane do lijekova, kao i usluga u vezi sa prirodnom sredinom i poljoprivredom.

Parametri koje treba uključiti u ovaj snažan proces su veoma različitih dimenzija. Nije nikakva tajna da pčele i pčelarstvo imaju veze sa ključnim aspektima životne sredine, kao što su biološka raznovrsnost, oprašivanje, poljoprivredni usjevi, medicinski činioci vezani za apiterapiju i primjena pčelinjih proizvoda u medicinske svrhe, kao i sa ekonomskim činiocima poput proizvodnje hrane, seoske zaposlenosti, ostvarivanja osnovnih i dodatnih prihoda, i, na kraju, socijalnim činiocima kao što su inkluzija i status zajednica.

Neizbježna je primjena holističkog pristupa, što se i odražava u pogledu vrste događaja koje je Apimondia organizovala tokom posljednjih nekoliko godina u cilju ostvarivanja svoje vizije.

Naročito, Apimondia organizuje simpozijume koji su usmjereni na dobru pčelarsku praksu, organsko pčelarstvo, obuku veterinara u vezi sa bolestima pčela, kvalitet pčelinjih proizvoda i njihovu primjenu u medicinske svrhe.

Kako bi se postigla ova ambiciozna vizija, cilj Apimondia je da sada uzdigne svoje napore na viši nivo i da se angažuje u tehničkom partnerstvu kako bi pčelarstvo dobilo trajno i značajno mjesto u tehničkom programu međunarodnih organizacija (npr. FAO, EU, OIE i regionalnih pčelarskih udruženja) tako da ovaj sektor privlači i održava transparetnost i podršku na političkom novou.

Napori uloženi u podizanje svijesti i strateška partnerstva od naročite važnosti kako bi se obezbijedilo da pčelarstvo preživi i opstane u budućnosti. Glavni napor je da se prenese ovaj osjećaj hitnosti i značaja donosiocima odluka i političarima, kako bi razumjeli u potpunosti potencijal i uticaj pčela i pčelarstva u budućnosti naše planete.

U tu svrhu, Apimondia planira da udruži snage sa različitim partnerima na svim nivoima takođe kroz svoje novoizabrane Regionalne komisije kako bi organizovala nove i sve vrednije i privlačnije događaje kako bi širila znanje u vezi pitanja koja se tiču pčelarstva.