Ambiciozni planovi

Program je usvojen na sjednici Skupštine Saveza udruženja pčelara Republike Srpske održanoj 10. marta 2012. godine u Petrovu

Ambiciozni planovi

Jačanje opštinskih udruženja pčelara – Savez će pružiti svu neophodnu podršku oko registracije novih udruženja. Udruženjima koja su u lošijoj materijalnoj situaciji finansirati stručna predavanja (obuku). Savez će izvršiti analizu stanja u svim pčelarskim udruženjima, kako bi se riješili problemi prostora i neophodne opreme za rad. Savez će kontaktirati predstavnike lokalne vlasti sa ciljem da ista podrži udruženja pčelara. Savez će raditi na organizovanju škola (za pčelare početnike i pčelare profesionalce).

Suzbijanje prodaje patvorenog meda i ostalih pčelinjih proizvoda sumnjivog porijekla – Tokom 2011. godine prvi put na prostoru Republike Srpske započete su organizovane aktivnosti na suzbijanju prodaje meda sumnjivog porijekla. Uspostavljena je dobra saradnja sa Institutom za zaštitu zdravlja Republike Srpske, veterinarsim inspekcijama kao i predstavnicima regionalnih i opštinskih udruženja pčelara. Na ovaj način ćemo doprinijeti prodaji kvalitetnih pčelinjih proizvoda, što će imati za cilj povećanje pčelarskog potencijala na prostoru Republike Srpske. S druge strane građanima će biti ponuđeni pčelinji proizvodi visokog kvaliteta.

Izrada kataloga Saveza udruženja pčelara Republike Srpske – Tokom 2011. godine Savez udruženja pčelara Republike Srpske je uradio film o pčelarstvu u Republici Srpskoj. Urađeni su, takođe, filmovi za sve pčelarske regije. Tokom 2011. godine planirana je izrada kataloga o pčelarskim potencijalima u Republici Srpskoj. Katalog bi sadržavao sve neophodne podatke o pčelarstvu Republike Srpske kao i informacije o pčelarskim potencijalima, pčelarskim proizvodima i turističkim pčelarskim potencijalima sa prostora Republike Srpske. Katalog bi predstavljao jedan ozbiljan dokument koji bi doprinio razvoju i promociji pčelarstva na području Republike Srpske. Katalog bi se štampao na srpskom i engeskom jeziku.

Jačanje kapaciteta web sajta Saveza – S obzirom da web sajt www.suprs.info treba da pruži više informacija iz pčelarskih regija i novosti iz svjetskog pčelarstva, potrebno je nastaviti aktivnosti na razvoju kapaciteta web sajta, kako bi pčelari Republike Srpske blagovremeno bili informisani o svim aktivnostima u pčelarskom sektoru.

Izdavanje pčelarskog lista (biltena) – Pčelarski bilten bi izlazio jedanput godišnje. Savez udruženja pčelara Republike Srpske će nastojati da bilten vremenom postane  list pčelara Republike Srpske, koji bi izlazio mjesečno.

Unapređenje saradnje sa pčelarskim organizacijama u okruženju (Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Grčka) – Nastaviti započetu saradnju sa pčelarskim asocijacijama iz okruženja. Bolja saradnja će biti u pravcu posjeta naučnim skupovima i sajmovima i organizaciji sajamskih manifestacija na kojima će biti prisutni predstavnici pčelarksih asocijacija u okruženju. Podržati nastupe Saveza udruženja pčelara Republike Srpske na važnijim pčelarskim skupovima, sajmovima, izložbama. Neophodno je uspostaviti distribuciju pčelarskog lista SPOS-a “Pčelar” zainteresovanim pčelarima u Republici Srpskoj.

Jačanje saradnje sa predstavnicima APIMONDIA-e (Svjetske pčelarske asocijacije) – Savez će nastaviti saradnju sa prestavnicima APIMONDIA-e, podržaće nastupe predstavnika Saveza udruženja pčelara Republike Srpske na važnijim naučnim skupovima koji će doprinijeti boljoj afirmaciji pčelarstva Republike Srpske. Nastojaće, takođe, da organizuje skupove na kojima će biti pozvani predstavnici APIMONDIA-e.

Jačanje saradnje sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske – Savez će aktivno učestvovati na razrješavanju pitanja vezanih za podsticaje i načine isplate navedenih sredstava. Podrška u sufinansiranju škola pčelarstva za pčelare početnike i pčelare profesionalce kao i sva druga pitanja koja će doprinijeti jačanju pčelarskog sektora, kao što su:

–         problem nekontrolisane sječe medonosnog drveća i nekontrolisanog branja medonosnog bilja,

–         iznalaženje sredstava za pošumljavanje medonosnim drvećem/biljem,

–         iznalaženje sredstava za nabavku kvalitetnih lijekova za pčele,

–         iznalaženje sredstava za kontrolu zaraznih bolesti pčela,

–         jačanje selekcijskih i reprocentara na prostoru Republike Srpske,

–         izrada katastra paša, 

–         zaštita i  brendiranje meda na području pčelarskih regija.

Organizovanje škola pčelarstva za profesionalne pčelare i pčelare početnike – Tokom 2011. godine ostvareni su kontakti sa međunarodnim donatorskim organizacijama i urađeni odgovarajući projekti tako da se tokom 2012. godine očekuje implementacija projekata u cilju organizovanja pčelarskih škola. Neophodno je pružiti šansu pčelarima početnicima, kao i profesionalcima da dopune svoje znanje. Škole bi se organizovale u područjima gdje postoji interesovanje udruženja pčelara i lokalne vlasti za ovakav vid obuke.

Rad na zaštiti i brendiranju i otkupu pčelinjih proizvoda – Potrebno je pokrenuti aktivnosti na zaštiti i brendiranju pčelinjih proizvoda sa područja Republike Srpske. To bi doprinijelo boljoj cijeni, prodaji i kvalitetu pčelinjih proizvoda. Sve pčelarske regije imaju svoje specifičnosti koje treba kvalitetno upakovati. Na ovaj način bi se pokrenule aktivnosti na razvoju pčelarskog turizma – “mednih puteva”. Ostvareni su kontakti s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, koji bi trebali potražiti zaštitu meda s određenih područja. Zaštita geografskog porijekla meda će se početi u onim područjima u kojima postoji interesovanje udruženja pčelara i podrška lokalnih vlasti u tim područjima. Jedna od glavnih aktivnosti Saveza biće usmjerena na traženje zainteresovanih kupaca za otkup pčelinjih proizvoda.

Uspostavljanje saradnje sa međunarodnim donatorskim organizacijama – Nastaviti uspostavljanje saradnje sa projektnim timovima: IFAD, UNDP, Seenet, BIP, fondovi Evropske unije. Potrebno je, takođe, tražiti nove donatore koji su spremni da pomognu razvoju pčelarstva na području Republike Srpske.

Sprovođenje Zakona o pčelarstvu – U toku je izrada pravilnika, koji će potpunije definisati sektor pčelarstva. Pravilnicima će biti riješeni veći dio problema sa kojima se pčelari susreću. Navedene aktivnosti će doprinijeti jačanju sektora pčelarstva.

Promocija pčelarstva Republike Srpske – Savez će raditi na promociji pčelarskog sektora Republike Srpske na domaćem i inostranom području. Promocija će se ogledati kroz veću zastupljenost pčelarstva na lokalnom području. Promocija će se ogledati kroz veću zastupljenost pčelarstva na lokalnim i inostranim sredstvima informisanja. Predstavnici Saveza će na međunarodnim skupovima promovisati pčelarstvo Republike Srpske kroz naučne radove.

Organizovanje studijskih putovanja – Rukovodstvo Saveza će nastaviti raditi na organizovanju studijskih putovanja za pčelare Republike Srpske. Smatramo da je ovo najbolji vid edukacije pčelara i promocije pčelarstva Republike Srpske.

Predsjednik:

Radivoje Maksimović