* Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 116/11 od 23. novembra 2011. godine

Na osnovu člana 21. stav 5. Zakona o pčelarstvu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 52/10) i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 11/09, 74/10 i 86/10), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE PČELARA I PČELINJAKA U

REPUBLICI SRPSKOJ

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se upis u evidenciju pčelara i pčelinjaka i košnica (u daljem tekstu: Evidencija), sadržaj zahtjeva za upis u Evidenciju, dodjela evidencionog broja, način vođenja Evidencije i obavještavanje o promjenama u broju pčelinjih društava.

Član 2.

(1) Evidencija je pisana i računarski ažurirana baza podataka koja obuhvata popis pčelara, pčelinjaka i košnica i koju vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(2) Evidencija se koristi u svrhu nadzora, razvojnih programa, donošenja i sprovođenja mjera agrarne politike i zaštite zdravlja ljudi i životinja.

Član 3.

(1) Upisu u Evidenciju podliježu svi pčelinjaci na teritoriji Republike Srpske.

(2) Prijavu za upis u Evidenciju podnosi pčelar u roku od 30 dana po naseljavanju pčelinjaka, na propisanom obrascu koji se nalazi u Prilogu broj 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3)Prijavu za upis u Evidenciju pčelar može podnijeti Ministarstvu posredstvom udruženja pčelara ili pčelarske zadruge čiji je član ili direktno posredstvom organa jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: opštinski organ) ako pčelar nije član udruženja ili zadruge.

(4) Po upisu u Evidenciju, Ministarstvo posredstvom udruženja ili zadruge, odnosno opštinskog organa pismeno obavještava pčelare o upisu u Evidenciju i dostavlja evidencionu oznaku pčelinjaka (u daljem tekstu: pločica).

(5) Ukoliko parcela na kojoj pčelar postavlja pčelinjak nije u njegovom vlasništvu, pčelar je dužan da pribavi pismenu saglasnost vlasnika parcele za postavljanje pčelinjaka, te kopiju saglasnosti dostavi uz zahtjev Ministarstvu.

(6) Pčelar odgovara za pravilno dostavljanje i tačnost istih podataka.

Član 4.

(1) Evidencija sadrži:

a) jedinstveni identifikacioni broj pčelinjaka koji dodjeljuje baza podataka,

b) registracioni broj poljoprivrednog gazdinstva (RBPG, ako postoji).

v) ime i prezime fizičkog lica ili naziv pravnog lica, adresu, telefon,      jedinstveni matični broj pčelara ili JIB za pravno lice,

g) ukupan broj košnica, kao i tip košnica,

c) katastarsku opštinu i katastarski broj parcele,

đ) tip pčelinjaka (stacionarni, pokretni) i

e) geografske (GIS) koordinate parcele (ako su određene).

(2) Unošenje podataka u Evidenciju vrši se na osnovu prijave za upis u Evidenciju, u skladu sa članom 3. ovog pravilnika.

Član 5.

(1) Ukoliko pčelar koji je već upisan u Evidenciju postavlja novi pčelinjak na drugoj lokaciji, dužan je da novi pčelinjak prijavi u Evidenciju u skladu sa članom 3. ovog pravilnika.

(2) U slučaju promjene vlasništva nad pčelinjakom, identifikaciona oznaka ostaje nepromijenjena, a novi vlasnik dostavlja prijavu za upis u Evidenciju uz koju prilaže kupoprodajni ugovor.

(3) Ukoliko pčelar seli stacionarni pčelinjak na drugu lokaciju, a lokacija je trajnog karaktera, pčelar je dužan da prijavi promjenu podataka radi ažuriranja u Evidenciji.

(4) Ukoliko pčelar seli dio stacionarnog pčelinjaka na drugu lokaciju, a lokacija je trajnog karaktera, nova lokacija se označava kao novi pčelinjak, te je pčelar dužan da novi pčelinjak prijavi u Evidenciju u skladu sa članom 3. ovog pravilnika.

Član 6.

Prilikom upisa u Evidenciju dodjeljuje se jedinstveni i neponovljivi identifikacioni broj koji se sastoji od dva slova: RS i petocifrenog broja, koji predstavlja oznaku pojedinačnog pčelinjaka.

Član 7.

(1) Pčelar je dužan da postavi pločicu na vidnom mjestu u pčelinjaku u roku od sedam dana od prijema pločice.

(2) Pločica treba da bude napravljena od trajnog materijala, veličine 150 mm x 100 mm, žute boje, na kojoj je ispisano čitko i neizbrisivo sljedeće:

a) Republika Srpska – veličina slova najmanje 10 mm,

b) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske – akronim organa koji je izdao identifikacionu oznaku – veličina slova najmanje 5 mm.

v) Pčelinjak – veličina slova najmanje 15 mm i

g) Identifikacioni broj pčelinjaka – veličina slova najmanje 20 mm.

(3) Pločice obezbjeđuje Ministarstvo.

(4) U slučaju uništenja, gubitka ili oštećenja pločice na pčelinjaku tako da je došlo do gubitka dijela podataka propisanih ovim pravilnikom, pčelar je dužan da obavijesti Ministarstvo, i podnese zahtjev radi izdavanja nove pločice.

Član 8.

(1)  Prikupljanje podataka za ažuriranje Evidencije obavljaju ovlašćena lica udruženja ili zadruge za svoje članove, a dostavljaju ih opštinskom organu.

(2)  Opštinski organ prikuplja podatke za pčelare koji nisu članovi udruženja ili zadruge, te objedinjeno sa podacima iz stava 1. ovog člana dostavlja Ministarstvu najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

(3)  Pčelar je dužan da dva puta godišnje posredstvom udruženja ili zadruge čiji je član, odnosno direktno ako nije član, dostavi opštinskom organu podatke o brojnom stanju pčelinjih zajednica na propisanom obrascu koji se nalazi u Prilogu broj 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4)  Podaci iz stava 3. ovog člana moraju da sadrže broj pčelinjih zajednica kod pčelara sa stanjem na dan 31. marta i 30.  septembra tekuće godine, koje udruženje ili zadruga, odnosno pčelar koji nije član udruženja ili zadruge, dostavlja u roku od 15 dana od dana utvrđenog stanja opštinskom organu.

(5) Opštinski organ objedinjene podatke dostavlja Ministarstvu u pismenoj i elektronskoj formi na propisanom obrascu koji se nalazi u Prilogu broj 3. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(6) Ukoliko je uzastopno dva puta pri dostavljanju podataka iz stava 4. ovog člana stanje pčelinjih društava u pčelinjaku nula, pčelar je dužan da u roku od 30 dana od posljednjeg dostavljanja podataka, vrati pločicu Ministarstvu, nakon čega se pčelinjak briše iz Evidencije.

Član 9.

Pčelari su dužni da izvrše upis u Evidenciju u skladu sa odredbama ovog pravilnika u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

MINISTAR

Miroslav Milovanović