Podsticaji

U 2011. godini

Podsticaji

Nedavno je objavljen Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela, koji je donio Miroslav Milovanović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske.  U okviru podrške proizvodnji i dohotku  predviđena je i podrška pčelarskoj proizvodnji.

Kao i ranijih godina iz republičkog budžeta obezbijediće se premije za proizvodnju selekcionisanih matica. Pravo na ove premije mogu ostvariti samo registrovani proizvođači selekcionisanih matica i selekcioni centri na području Republike Srpske. Zahtjevi za isplatu premije za proizvodnju selekcionisanih matica podnosiće se Agenciji za agrarna plaćanja najkasnije do 31. avgusta ove godine. Obavezna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev je: kopija rješenja o upisu u Registar proizvođača selekcionisanih matica, zapisnik Agencije za uzgoj i selekciju u stočarstvu o proizvodnji selekcionisanih matica, knjiga evidencije o prodaji selekcionisanih matica i obračun premije zasnovan na broju selekcionisanih i prodatih matica. Po ovom osnovu jedan proizvođač selekcionisanih matica može ostavariti iznos od najviše 5.000,00 konvertibilnih maraka.

Pravilnikom su predviđene i premije za proizvodnju i uzgoj pčela. Njih će moći da ostvare pčelari koji imaju najmanje 50 košnica i to samo preko jednog udruženja pčelara ili pčelarske zadruge. Visina premije utvrdiće se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva za ovu vrstu proizvodnje, a u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava.

Zahtjeve za premije za proizvodnju i uzgoj pčele, kao i prošle godine, podnosiće udruženja pčelara i pčelarske zadruge za svoje članove. Među podacima koji se moraju predočiti Agenciji za agrarna plaćanja  je i podatak o broju košnica. Svakako treba naglasiti da se u dokumentaciji nalazi i izjava odgovornog lica udruženja ili zadruge o broju pčelinjih društava u vlasništvu članova udruženja odnosno zadruge. Ta činjenica najbolje potvrđuje odogovornost pčelara prilikom prijavljivanja broja košnica. Prošle godine prilikom kontrole prijavljenog broja košnica utvrđeno je da je u nekim udruženjima pčelara bilo propusta. S pravom se treba nadati da takvih propusta ove godine neće biti ili će oni biti svedeni na najmanju mjeru.

Zahtjevi za isplatu premija podnosiće se najkasnije do 31. jula ove godine, a najveći iznos podsticajnih sredstava koja korisnik premije može ostvariti ove godine je 5.000,00 konvertibilnih maraka.