На  основу  члана 32.  Статута Савеза удружења пчелара Републике Српске,  Скупштина Савеза  на сједници одржаној  дана 15.11.2008. године у Добоју, донијела је:

П О С Л О В Н И К

О  РАДУ  СКУПШТИНЕ  САВЕЗА УДРУЖЕЊА ПЧЕЛАРА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I- ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ

Члан  1.

Савез удружења пчелара Републике Српске ( у даљем тексту: Савез) је нестраначка и невладина организација у коју се добровољно удружују пчеларске организације са територије Републике Српске, ради остваривања статутарних циљева и задатака, на начин утврђен његовим Статутом и другим актима  Савеза.

Члан  2.

Скупштина је највиши орган Савеза  коју чине изабрани представници-делегати из пчеларских  организација, друштава и удружења које су чланице Савеза, на начин и по поступку утврђеним њиховим актима.

Члан  3.

У раду Скупштине Савеза учествују чланови-делегати из свих пчеларских организација РС.

Члан  4.

У раду Скупштине могу учествовати и  чланови других органа Савеза, као и њени гости, али без права одлучивања.

Члан 5.

Сједнице Скупштине Савеза се могу одржавати наизмјенично у разним мјестима, према договору и одлуци предсједника Скупштине и Управног одбора Савеза.

II– НАЧИН  РАДА  И  ОДЛУЧИВАЊА У СКУПШТИНИ САВЕЗА

Члан  6.

Скупштина Савеза  ради и одлучује пуноважно о питањима из своје надлежности на сједницама на којима је присутна надполовична већина од укупног броја чланова-делегата.

Одлуке Скупштине Савеза су пуноважне ако је за њих гласала надполовична већина присутних чланова- делегата.

Члан  7.

Изборну Скупштину отвара и њеним радом руководи, до избора радног предсједништва, дотадашњи предсједник Скупштине, а потом предсједавајући радног предсједништва до избора предсједника и подпредсједника Скупштине Савеза.

Члан  8.

Предсједник Скупштине Савеза има права и обавезе:

 • Да заказује и предсједава сједницама Скупштине;
 • Да са Управним одбором Савеза и секретаром припрема сједнице Скупштине;
 • Да се стара о реду и миру на сједницама Скупштине;
 • Да даје ријеч члановима-делегатима Скупштине Савеза у расправи по дневном реду, по реду пријављивања;
 • Да изриче опомене или одузме ријеч члану-делегату Скупштине Уније или другом учеснику у дискусији, уколико је дискусија у супротности са дневним редом, ако другима самовољно упада у ријеч, или ако својом дискусијом вријеђа друге чланове, појединце, органе или организације;
 • Да на бази конструктивних дискусије и приједлога формулише закључак по свакој тачки дневног реда и да га стави делегатима на изјашњавање;
 • Да даје ријеч члановима других органа Савеза,  преко реда, уколико се током расправе утврди да је неопходно дати појашњење по материјалу, тачки дневног реда, ако се непоштују одредбе Пословника и сл. ради потпунијег и правилнијег информисања чланова Скупштине, како би се процес расправе брже одвијао, а чланови били тачније информисани прије доношења  коначних одлука.

Члан  9.

Бројно стање  присутних чланова-делегата на сједници утврђује Технички секретар  Савеза, или друго лице које овласти предсједавајући,  осим на  Изборној Скупштини, када кворум утврђује Верификациона комисија.

Члан  10.

Радно предсједништво Изборне Скупштине, односно предсједник на редовној и ванредној сједници Скупштине Савеза  предлаже дневни ред.

На предложени дневни ред чланови-делегати Скупштине могу дати евентуалне допуне дневног реда, примједбе и приједлоге, које треба  да образложе.

По обављеној расправи о предложеном дневном реду, евентуалним његовим допунама,  примједбама и приједлозима, дневни ред се ставља на усвајање.

Члан  11.

Одлука о усвајању коначног дневног реда се доноси надполовичном већином присутних чланова-делегата Скупштине Савеза.

Разматрање појединих питања врши се по утврђеном дневном реду.

Члан  12.

Радно предсједништво, односно предсједник који руководи радом Скупштине, стара се о ефикасном и рационалном раду Скупштине у складу са одредбама  овог Пословника и других аката Савеза.

Чланови-делегати Скупштине Савеза  дужни су да се пријаве радном предсједништву, односно предсједнику за дискусију писаним или усменим путем.

Радно пресједништво, односно предсједник Скупштине Савеза је дужан дати предност за дискусију члану-делегату Скупштине по редоследу пријављивања, па тек онда осталим учесницима у раду Скупштине  Савеза.

Члан  13.

У зависности од броја тачака дневног реда и обима материјала, предсједавајући може предложити ограничење времена за дискусију, о чему се Скупштина изјашњава јавним гласањем.

Приједлог за ограничење времена за дискусију могу дати и чланови-делегати  Скупштине.

Члан  14.

У интересу рационалног рада Скупштине, предсједавајући може дати ријеч истом лицу, да поново говори о истом питању, највише два пута.

Члан  15.

Право на реплику има члан-делегат, или други учесник у раду Скупштине Савеза, чије име је поменуто у расправи у негативном контексту или пак организација из које он  потиче.

Дужина трајање реплике износи 1/3 времена предвиђеног за редовну дискусију.

Право на реплику даје се члану, или другом учеснику, одмах по завршеној дискусији лица које је поменуло име или организацију у негативном контексту.

Члан  16.

Гласање у Скупштини по правилу је јавно, а врши се акламацијом.

Изузетно, Скупштина Савеза може донијети одлуку да се по неким питањима гласа и тајно, а то гласање проводи и контролише за то изабрана комисија која броји три члана.

Тајно гласање се  врши на посебним листићима за гласање заокруживањем одређеног броја испред имена кандидата или приједлога о коме се гласа.

Гласачки листић се сматра неважећим уколико се на њему врши било какво дописивање или преправка текста и сл.

Члан  17.

Изборна Скупштина може да  бира своја радна тијела, и то:

 • Комисију за верификацију пуномоћја чланова-делегата…… 3 члана,
 • Кандидациону комисију………………………………………..3 члана,
 • Комисију за формулисање закључака…………………………3 члана,
 • Записничара,
 • Овјериваче записника…………………………………………..2 члана.

Члан  18.

Верификациона комисија прегледа пуномоћја и утврђује број присутних чланова-делегата Скупштини Савеза и путем свог извјестиоца подноси извјештај Скупштини о броју присутних, овлаштених чланова-делегата.

Члан  19.

Кандидате за одређене функције и састав органа Савеза може предлагати Кандидациона  комисија, предсједник Савеза и делегати-чланови Скупштине и то:

 • Предсједника Скупштине……………………….1
 • Поtпредсједника Скупштине…………………..1
 • Управни одбор- укупно чланова……………..9
 • Надзорни одбор-укупно чланова…………….3

Из укупног броја чланова Управног одбора Скупштина бира Предсједника Управног одбора Савеза.

Предсједник Управног одбора је по својој функцији аутоматски и Предсједник Савеза.

Из укупног броја чланова Надзорног одбора Скупштина бира Предесједника Надзорног одбора.

По конституисању Управни одбор Савеза бира свог подпредсједника, који је аутоматски по својој функцији   и  подпредсједник Савеза.

Члан  20.

О приједлозима из предходног члана чланови-делегати Скупштине се изјашњавају у правилу акламацијом, тј. дизањем руке, за сваки орган Савеза појединачно.

Приједлог за кандидате органа Савеза је усвојен, ако се за њега изјасни надполовична већина присутних чланова-делегата Скупштине Савеза.

Члан  21.

Комисија за закључке прати рад Скупштине, прати дискусије чланова-делегата и осталих учесника у раду Скупштине, њихова мишљења и приједлоге, те на основу тога, као и на основу писмених материјала припремљених за расправу на Скупштини, даје приједлог закључака које Скупштина усваја.

Скупштина може овластити и Управни одбор Савеза да обликује коначан текст закључка по неком питању, а може пренијети и задужење на Управни одбор да он у име Скупштине, донесе одлуку или рјешење по поједином питању из надлежности Скупштине Савеза.

Члан  22.

Записник на сједници Изборне Скупштине води записничар, а исти овјеравају два изабрана овјеривача записника и изабрани предједник Скупштине, а на редовним и ванредним сједницама поред записничара записник потписује и предсједник Скупштине Савеза.

Члан  23.

Скупштина Савеза на својим сједницама може доносити:

 • одлуке,
 • закључке,
 • препоруке,
 • упутства,
 • информације.

Члан  24.

Записник са сједнице Скупштине садржи:

 • дан одржавања сједнице,
 • вријеме одржавања сједнице ( почетак и завршетак ),
 • мјесто и просторија у којој је сједница одржана,
 • усвојени дневни ред по тачкама,
 • текст донијетих одлука, закључака и сл. по свакој тачци дневног реда,
 • скраћена ( сажета ) дискусија сваког члана, учесника, госта,
 • број присутних и одсутних чланова-делегата и осталих учесника у раду Скупштине који су позвани,
 • потпис два овјеривача записника и записничара, односно записничара и предсједника Скупштине Савеза.

III– ОСТАЛО

Члан  25.

Одредбе овог Пословника обавезне су за све чланове-делегате  Скупштине, за све присутне  чланове других органа Савеза, као и за госте и представнике медија који су позвани да присуствују раду Скупштине  Савеза.

Члан  26.

Све административно-техничке послове за потребе Скупштине ( обезбјеђење сале са озвучењем, припрема и обрада материјала, слање позива и материјала делегатима-чланицама Савеза, обрада записника, израда листића за гласање, обавјештавање јавности, благајничке послове и сл. ) обавља Технички секретар  Савеза.

Члан  27.

Управни одбор Савеза  има право да даје тумачења овог Пословника по захтијеву чланова-делегата, односно чланица  Савеза.

Члан  28.

О спровођењу и примјени одредби овог Пословника стара се радно предсједништво, односно предсједник Скупштине, а право сваког члана-делегата Скупштине и чланова других органа Савеза је, да без тражења ријечи, упозоре на сваку повреду Пословника у току рада Скупштине Савеза.

Члана  29.

Овај Пословник о раду Скупштине Савеза  усвојила је Скупштина Савеза на сједници одржаној дана 15.11.2008. године, а ступа на снагу даном доношења од када ће се примјењивати.

Број: 96/08.

Датум: 15.11. 2008. год.

Предсједник Скупштине Савеза

__________________________

Др Новак Ђурић с.р.