Rok 31.7.

Rok se bliži kraju

Savez udruženja pčelara Republike Srpske uputio je udruženjima pčelara – članovima Saveza udruženja pčelara Republike Srpske Uputstvo za podnošenje zahtjeva Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za ostvarivanje novčanih podsticaja za proizvodnju i uzgoj pčela u 2010. godinu.

S obzirom na važnost ovog uputstva, isto prenosimo u cijelosti.

U “Službenom glasniku RS” br. 22/2010 donesen je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela.

Članom 22. ovog Pravilnika propisano je pod kojim uslovima pčelari RS mogu ostvariti pravo na premiju za proizvodnju i uzgoj pčela u 2010. godini.

Uslovi su sljedeći:

  1. Pravo na premiju za proizvodnju i uzgoj pčela ostvaruju korisnici koji posjeduju najmanje 50, a najviše 300 košnica, odnosno pčelinjih društava.
  2. Visina premije po košnici će se odrediti nakon obrade svih prispjelih zahtjeva za ovu vrstu proizvodnje.
  3. Premija za proizvodnju i uzgoj pčela ostvaruje se na osnovu zahtjeva udruženja pčelara ili pčelarskih zadruga uz koji se prilaže:

Rok 31.7.

– specifikacija korisnika podsticaja po bankama na obrascu br. 12 (koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika) i obrazac treba da sadrži jedinstveni matični broj (JMB), RBPG, ime i prezime, mjesto prebivališta i opštinu, broj pčelinjih društava, naziv banke i broj tekućeg računa ili žiro računa,

– rekapitulaciju broja pčelara i iznosa sredstava po bankama i

– izjavu odgovornog lica udruženja, odnosno pčelarske zadruge o broju pčelinjih društava u vlasništvu članova udruženja, odnosno zadruge.

  1. Maksimalni iznos podsticajnih sredstava koja podnosilac zahtjeva može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u ovoj godini iznosi 5.000,00 KM.
  2. Zahtjev za isplatu premije podnosi se najkasnije do 31.07.2010. godine.

Članom 82. ovog Pravilnika propisana je podrška unapređenju znanja i vještina u ruralnim područjima koja se ostvaruje kroz podršku seminarima, savjetovanjima, studijskim putovanjima, radnim grupama, stručnim skupovima, poljoprivrednim sajmovima, izložbama, savjetodavnim aktivnostima, informisanju, medijskim aktivnostima, promociji, stručnim časopisima i literaturi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Pravo na podsticajna sredstva iz gore navedene aktivnosti korisnici ostvaruju na osnovu zahtjeva, koji se podnosi Ministarstvu, uz koji prilažu detaljnu specifikaciju troškova ili predračun.

Troškovi koji ne mogu biti predmet podsticaja su: honorari, lična primanja, režijski troškovi i svi drugi troškovi za koje nije moguće obezbjediti dokaz.

Podsticajna sredstva za gore navedene aktivnosti se isplaćuju u visini do 25.000,00 KM, a za izložbe i sajmove na lokalnom nivou do 5.000,00 KM, a na regionalnom nivou do 10.000,00 KM po korisniku, a na osnovu mišljenja komisije i rješenja ministra.

Korisnik sredstava je dužan dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava dokumentovan sa računima, ugovorima, dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije 30. septembra tekuće godine.

NAPOMENA:

  • Svi pčelari treba da se registruju kao poljoprivredna gazdinstva u APIF-u,
  • Sva udruženja – članice Saveza treba da uplate članarinu Savezu prema odredbama Odluke o visini članarine za 2010. godinu na sljedeći žiro račun: 562-009-80688727-89  NLB Razvojna banka Vlasenica.
  • Sva udruženja – članice Saveza treba da  dostave spiskove (ukupno) svojih članova za 2009. i 2010. godinu na adresu privremene kancelarije u Vlasenici.
  • Obrazac  br. 12. raditi u Exel – formi i takvog ga slati uz Zahtjev.
  • Zahtjev za podsticaj slati najdalje do 31.07. godine na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, 78000 Banja Luka Trg Republike Srpske br. 1.

******************************************************************

P.S.: Obrazac broj 12. nismo u mogućnosti ovdje da objavimo pa vam preporučujemo da ga pribavite preko web stranice Vlade RS.