Savez udruženja pčelara Republike Srpske

PRIHODI (u konvertibilnim markama)

1. Prihodi od donacija VO …………………………………. 30.000,00
2. Prihodi od donacija NVO ……………………………….. 15.000,00
3. Prihodi od članarine …………………………………….. 25.000,00
4. Prihodi od škola i slično ………………………………….. 5.500,00
5. Prihodi od kamata …………………………………………… 100,00

U k u p n o: …………………………………………………. 75.600,00

RASHODI (u konvertibilnim markama)

1. Kancelarijski materijal ……………………………………….. 800,00
2. Troškovi poštanskih usluga ………………………………. 1.800,00
3. Troškovi telefonskih usluga ………………………………. 1.800,00
4. Troškovi pčelarskog lista (Biltena) ………………………. 6.000,00
5. Štampanje priručnika “Dobra pčelarska praksa” ………. 4.000,00
6. Štampanje “Kodeksa ponašanja” ………………………… 1.500,00
7. Troškovi naknade – tehnički sekretar …………………… 6.000,00
8. Troškovi naknade – članovi komisija ……………………. 7.000,00
9. Troškovi perma APIMONDIA-e ……………………………… 800,00
10. Troškovi međunarodne saradnje ………………………. 5.000,00
11. Troškovi adaptacije i održavanja web stranice ……….. 2.000,00
12. Putni troškovi članova organa Saveza ………………… 8.000,00
13. Troškovi održavanja sjednica …………………………… 3.000,00
14. Troškovi platnog prometa ………………………………….. 400,00
15. Troškovi taksa ……………………………………………….. 500,00
16. Tropškovi poreza ……………………………………………. 500,00
17. Troškovi za školu pčelarstva …………………………… 15.000,00
18. Podrška izdavanju “Pčelarskog kalendara” ……………… 500,00
19. Rezervna sredstva ………………………………………… 6.000,00
20. Troškovi softvera za bazu podataka ……………………. 5.000,00

U k u p n o: …………………………………………………… 75.600,00

REKAPITULACIJA

I. Prihodi…………………………………………………… 75.600,00
II. Rashodi ………………………………………………… 75.600,00
III. Razlika ………………………………………………………… 0,00