Dobrom organizacijom do uspjeha
 • Јачање општинских удружења пчелара

Савез ће пружати сву неопходну подршку око регистрације нових удружења.

Удружењима која су у лошијој материјалној ситуацији, финасират ће се стручна предавања (обуке). Савез ће контактирати представнике локалних  власти како би и они, конкретно, подржали своја удружења пчелара. Савез ће радити на организовању {кола пчеларства (за пчеларе почетнике и пчеларе професионалце).

Савез удружења пчелара РС ће суфинасирати  регистрацију rегионалних пчеларских савеза.

 • Израда пчеларске Базе података (примјер, Херцеговачка регија)

Сматрамо да је неопходно на простору РС урадити јединствену Базу података. Базе података имају развијене пчеларске землље Европске Уније .База података нам је неопходна како би, поред осталог, добили право стање  о броју пчелара и броју кошница у РС. Потребно је успоставити базе података за све пчеларске регије, као и једног централног софтвера који би обједињавао све податке из свих пчеларских регија. Савез би организовао обуке техничара који би вршили сакупљање података на терену. Такође, Савез би урадио анкетни упитник који иде у склопу Базе података.

Dobrom organizacijom do uspjeha

Израда приручника „Добра пчеларска праксаза све чланове Савеза удружења пчелара РС

Приручник би помогао  пчеларима да провјере своје знање, као и да успоставе комплетан ток активности од радова на пчелињаку (заштита пчела),  до паковања и складиштења пчелињих производа. Приручник ће бити израђен по савременим европским принципима.

 • Израда Web– странице Савеза

Web – страницу треба дорадити и упаковати по савременим принципима. Треба је урадити тако, да пружи све потребне информације пчеларима. Страницу треба редовно попуњавати новим информацијама. Планирано је да се на сајту налазе и основни подаци  из Базе података.

Сматрамо да ће квалитетан Web- сајт допринјети бољој промоцији и унапређењу пчеларства РС.

 • Израда пчеларског листа (Билтена)

Пчеларски лист (билтен), би се штампао 3-4 пута годишње. Сматрамо да пчелари РС заслужују да имају свој часопис. Све пчеларске регије би имале довољно простора да објаве кључне информације из сектора пчеларства.

 • Унапређење сарадње са пчеларским организацијама у окружењу (Србија, Црна Гора, Хрватска итд.)

Боља сарадња ће се огледати у  међусобниm посјетаma, организовањu научних скупова, рганизовањu сајмова на којима ће бити присутни представници пчелрских асоцијација у окружењу i dr. . Треба покренути активности на братимљењу пчеларских организација из сусједних држава итд.

Подржати наступе Савеза удужења пчелара РС на важнијим пчеларским скуповима, сајмовима, изложбама…

Сматрамо да је неопходно успоставити  дистрибуцију  пчеларског листа СПОС-а    (Пчелар), заинтересованим пчеларима у РС. Дистрибуција пчеларског листа би се могла вршити преко Савеза пчелара РС.

 • Јачање сарадње са представницима APIMONDIA-е (Свјетска пчеларска асоцијација)

Савез ће наставити сарадњу са представницима APIMONDIA-e, подржаће наступе представника Савеза пчелара РС на важнијим научним скуповима који ће допринјети бољој афирмацији пчеларства РС. Такође настојаће да организује скупове на којима ће бити позвани представници АPIMONDIA-е.

 • Јачање сарадње са Министарством pољопривреде, шумарства и водопривреде РС

Активно учествовати када су у питању подстицаји, као и начин исплате наведених подстицајних средстава. Подршка у суфинансирању {кола пчеларства за пчеларе почетнике и пчеларе професионалце, као и сва друга питања која ће допринјети јачању пчеларског сектора.

 • Кодекс понашања пчелара

Планирано је да се Кодекс бесплатно одштампа за све чланице Савеза пчелара РС.

 • Организовање Школе пчеларства за професионалне пчеларе и пчеларе почетнике

На простору РС постоји велики број пчелара професионалаца којима је потребно пружити шансу да допуне своја знања. Школе за професионалне     пчеларе организоваће се у сарадњи са пољопривредним факултетима у РС , како би пчелари добили цертификоване дипломе и звање пчелар. У неким регијама у току 2009. године завршене су {коле за пчеларе професионалце и пчеларе почетнике.

Школе за пчеларе почетнике ће се организовати  у виду  кратких курсева.

 • Рад на заштити и брендирању пчелињих производа

Потребно је покренути активности на заштити и брендирању пчелињих производа са подручја РС. То би допринјело бољем квалитету пчелињих производа, њиховој цијени и продаји. Све пчеларске регије имају своје специфичности које треба квалитетно искористити и производе упаковати. На овај начин би се покренуле активности на развоју пчеларског туризма, „медних путева“ и сл.

 • Успостављање сарадње са међународним донаторским организацијама

На простору Републике Српске постоји већи број међународних невладиних организација, које су спремне да учествују у пројектима заједно са uдружењима пчелара. Нека  удружења p~elara су  користила средства донатора, а нека нису. Потребно је пружити информације пчеларским удружењима о којим се донаторима ради.У наредном периоду значајна донаторска средства ће бити издвајана из фондова Европске Уније.

 • Уколико буде усвојен Закон о пчеларству, радити на спровођењу Закона на терену

Са Министарством pољопривреде, шумарства и водопривреде РС је договорено да се у току 2010. год.  организују јавне расправе о приједлогу Закона о пчеларству РС. Јавне расправе биће организоване од стране Министарства pољоприврде, шумарства и водопривреде РС и Савеза удружења пчелара РС. Планирано је да се јавне расправе организују по свим пчеларским регијама. Сматрамо да је ово неопходно како би сва пчеларска удружења имала довољно времена да дају своје приједлоге. Циљ Савеза удружења пчелара РС је да се направи Закон о пчеларству који ће бити у интересу пчелара РС.

 • Радити на промоцји пчеларства РС

Израда Каталога Савеза удружења пчелара РС. Каталог би покрио све пчеларске регије у РС. Каталог би се штампао на sрпском и eнглеском језику.

Савез ће покренути активности на изради филма о пчеларству у РС.

Савез ће објављивати научне радове у водећим свјетским часописима.

Савез ће подржати све активности које ће допринјети бољој промоцији     пчеларства РС.

 • Униформне чланске књижице за све пчеларе који су чланови Савеза

Сматрамо да сва пчеларска удружења у РС требају да имају униформне пчеларске књижице.

Активности на изради чланских књижица су покренуте у току 2009. год. Припрама је урађена, штампање је планирано у 2010. години.