На основу члана 16, став 1, тачка 1, Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник РС“ број 52/01), Скупштина Савеза удружења пчелара Републике Српске на сједници одржаној 15.11.2008. год, д о н и ј е л а  ј е:

СТАТУТ

Савеза удружења пчелара Републике Српске

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Савез удружења пчелара Републике Српске је самостална нестраначка и непрофитна  организација у којој се удружења пчелара, удружења пољопривредника, удружења привредника, еколошка удружења и друга удружења грађана, задружне, трговинске, привредне и друге организације, предузећа и предузетници могу добровољно удруживати ради остваривања појединачних и заједничких, привредних и друштвених циљева и интереса у области очувања, развоја и унапређења пчеларства, пчеларске привреде, унапређења пољопривреде  и заштите животне средине.

Члан 2.

Овим Статутом утврђују се циљеви и задаци, међусобна права, обавезе и одговорности чланица, органа и радних тијела, као и друга питања од интереса за рад Савеза удружења пчелара Републике Српске.

НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ САВЕЗА

Члан 3.

Пун назив Савеза гласи: Савез удружења пчелара Републике Српске ( у даљем тексту Савез).

Савез дјелује на територији Републике Српске.

Сједиште Савеза је у Бијељини, улица Галац број 66.

Члан 4.

Савез има својство правног лица, с правима, обавезама и одговорностима које произилазе из закона, прописа и овог Статута.

Савез представља и заступа предсједник Савеза.

У случају спријечености предсједника, Савез представља и заступа  потпредсједник Савеза.

Члан 5.

Савез има свој печат, штамбиљ, амблем и заставу.

Печат је округлог облика, пречника 35мм са текстом исписаним ћирилицом: „Савез удружења пчелара Републике Српске, Бијељина“, који је исписан ивицом круга. У средини се налази знак Савеза у облику матице у оквиру шестоугаоника.

Штамбиљ Савеза је правоуглог облика исписан ћирилицом са следећим садржајем: У првом реду: „Савез удружења пчелара Републике Српске“. У другом реду: Бијељина. У трeћем реду „Број“ са продуженом линијом, у четвртом реду: „Датум“ са празном линијом.

Амблем Савеза удружења пчелара Републике Српске је округлог облика, а састоји се од тробојне подлоге која прекрива цијелу територију Републике Српске, на којој је смјештено осам шестоуглова различитих  боја. Три ћелије саћа, у горњем десном углу, у црвеној, плавој и бијелој боји симболизују заставу Републике Српске. На шестоуглу који покрива сјеверно-источни део Републике Српске, у углу између ријеке Саве и ријеке Дрине, а који је бијеле боје, налази се пчелиња матица окренута у правцу осталог дијела  Републике Српске. Ободом амблема у горњој његовој половини је на српском језику, ћирилицом, исписан текст „Савез удружења пчелара Републике Српске“, а у доњој половини обода исписан је исти текст на енглеском језику.

Заставу Савеза представља амблем репродукован на бијелом платну, правоугаоног облика чији је однос страница 2 : 1.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САВЕЗА

Члан 6.

Основни циљеви Савеза су: очување, унапређивање и пропагирање пчеларства, заштита животне средине, формирање, окупљање и организовање пчеларских и других удружења, пчеларских и других организација, ради непрекидног повећања производње и продаје здравствено исправних пчелињих производа и регулисање  и  побољшање односа између органа и институција Републике и Савеза.

Члан 7.

Циљеви Савеза су:

Да свим пчеларима и пчеларским организацијама, а посебно својим члановима, обезбјеђује непрекидно приширивање стручних и научних знања и размјену свих битних информација, исказивање и одговарајућу валоризацију знања и утицаја на образовни, друштвено-економски, привредни и научно-технички развој Републике Српске и утицај на развој науке и праксе у области пчеларства и животне средине.

Члан 8.

Ради остваривања  својих  циљева Савез има  трајно следеће задатке:

-Да форсира органску и сертификовану робну производњу пчела и пчелињих производа  и да посредује у пласману и продаји оваквих пчелињих производа у оквиру својих законских овлаштења,

-Да организује научне и стручне скупове, трибине и расправе, на којима ће се презентовати достигнућа из области науке и технологије савременог пчеларства, уз учешће пољопривредних, пчеларских стручњака и научних радника из области пчеларства,  екологије и заштите животне средине,

-Да организује послове и активности на информисању и издавачкој дјелатности у области пчеларства који су од интереса за чланство Савеза,

-Да успостави, одржава и унапређује потпуну сарадњу са државним  и ентитетским органима и институцијама, а посебно са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, Управом за инспекцијске послове у РС ( Инспекторат) и  органима локалних заједница,

-Да пружа све информације  грађанима и другим субјектима  који су  заинтересовани за пчеларство,

-Да Савез, сам или заједно са  својим чланицама, перманентно организује манифестације типа презентација, изложби и њима сличних  активности,

-Да предлаже своје чланице за додјелу разних  признања,

-Да учествује у формирању јединственог информационог система РС у области пчеларства и екологије, као и развоју програма „Пчеларство и животна средина за 21. вијек“ и његово презентовање електронским и другим путем свим заинтересованим  странкама,

-Да перманентно ради на контроли квалитета пчелињих производа и производа намијењених пчелама уз помоћ Инспектората РС и других акредитованих организација и институција у РС и БиХ,

-Да припреми и спроводи мјере стандардизације, сертификације и заштите географског поријекла пчелињих производа према важећим  светским и европским стандардима,

-Да уз помоћ својих чланица, мјеродавних и надлежних државних и ентитетских органа,  елеминише из домаће  производње и увоза, са тржишта и промета,  фалсификоване пчелиње производе, репроматеријале и средства заштите  и  лијечења у пчеларској производњи,

-Да организује производњу и продају селекционисаних матица.

-Да организује производњу и продају репроматеријала, заштитних средстава, опреме и прибора за пчеларство,

-Да  организује  масовнију  производњу  медоносног  биља,

-Да организује подстицај и подржавање општег тренда „екологизације“ у смислу:

а) производње и продаје пчелињих производа као еколошких  производа,

б) презентовања меда као извора здравља и еколошки здраве хране,

в) да предузме водећу улогу у ширењу и подизању еколошке свијести код свог чланства и код грађана кроз организацију:

– предавања, округлих столова, јавних трибина и других непоменутих видова промоције екологије,

– разних еколошких акција уз учешће чланства и г5рађана,

– израде и реализације разних програма и пројеката из области екологије,

– ширење идеје да здрав и еколошки чист мед може бити произведен само у еколошки чистом окружењу,

– производње и продаје пчелињих производа као еколошких производа.

-Да заступа и штити интересе и права свих пчелара, својих чланица, струке и науке о пчеларству,

-Да остварује међуентитетску и  међународну сарадњу са сродним организацијама или другим институцијама и асоцијацијама када је то од интереса за чланство Савеза, науку и праксу,

-Да реализује и друге послове и поступке који су у складу са Статутом, програмима рада и развоја и другим актима Савеза.

Члан 9.

Савез остварује своје циљеве и задатке радом Скупштине, Управног и Надзорног одбора и  радом  његових  радних тијела.

ЈАВНОСТ РАДА

Члан 10.

Рад Савеза је јаван.

Јавност рада се обезбјеђује:

-јавним одржавњем сједница свих органа Савеза и његових радних тијела,

-подношењем извјештаја о раду свих органа Савеза и радних тијела, усвајањем планова  рада и финансијског плана, финансијског извјештаја о раду и других докумената  и  аката   органа  Савеза,

-обезбјеђењем права делегатима Скупштине Савеза, члановима осталих органа и представницима свих чланица Савеза, да по свим  питањима јавно износе своја мишљења, критике, предлоге   и  сугестије  за њихово рјешавање,

-извјештајем Надзорног одбора као контролног органа Савеза о раду и пословању Савеза,

-повременим издавањем „Билтена Савеза“ као привременог гласила Савеза,

-редовном сарадњом са средствима јавног информисања.

САРАДЊА САВЕЗА

Члан 11.

У остваривању својих циљева и задатака Савез сарађује са одговарајућим државним, ентитетским, привредним, научним, и другим организацијама, институцијама и заједницама у земљи и иностранству.

Сарађује нарочито са:

-Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, код доношења прописа и других нормативних аката и програма, којим се регулишу питања очувања, развоја, заштите и  подстицаја пчеларства и пчеларске привреде.

-Органима, организацијама и институцијама у области образовања и васпитања, са ветеринарским и пољопривредним факултетима, заводима и другим  научним  институцијама,

-Заинтересованим организацијама и финансијским институцијама  са циљем заједничког финансирања појединих активности  Савеза за унапређење пчеларства у Републици Српској,

– Свим заинтересованим  субјектима који  воде   акције које се тичу унапређења рада и развоја пчеларства.

Члан 12.

Ради унапређивања домаће и  међународне активности Савез може сарађивати са домаћим државним и међународним организацијама и асоцијацијама  које  имају сродне циљеве и задатке.

Одлуку о сарадњи са домаћим и међународним организацијама и асоцијацијама  доноси Управни одбор Савеза.

ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ

Члан 13.

Чланице Савеза удружења пчелара Републике Српске  могу бити: удружења пчелара, друга удружења и организације, пчеларске и друге задруге, предузећа и предузетници занатске, трговачке и друге дјелатности, установе и институције које су основане и судски регистроване према  одређеним  законима  на територији Републике Српске.

Члан 14.

Чланство у Савезу је добровољно и свака потенцијална чланица Савеза  доноси сама одлуку о учлањењу.

Чланство у Савезу може бити: редовно, ванредно, почасно, заслужно и чланство као подмладак.

Члан 15.

Редовне чланице Савеза могу бити само удружења пчелара.

Захтјев за пријем у чланство Савеза, као редовне чланице, може поднијети  свако пчеларско удужење, које  прихвата одредбе овог Статута и одредбе свих других  аката Савеза  и  које  прихвата одлуке органа Савеза.

Право гласа имају само редовне чланице Савеза.

Члан 16.

Ванредне чланице Савеза могу бити друга  удружења, удружења која у свом саставу имају пчеларске секције, пчеларске и друге задруге, предузетници занатске, трговачке и друге дјелатности, привредне и друге организације, предузећа, установе и институције које су посредно потпуно или дјелимично везане у свом раду и пословању за пчеларство, а  које   могу макар дјелимично  своје циљеве и интересе остваривати кроз одређене секције или друге организационе форме Савеза уз плаћање посебне чланарине.

Одлуку о пријему  у чланство Савеза, као ванредних чланица, доноси Управни одбор под условом да уз поднијети захтјев прихватају одредбе овог Статута и одредбе свих других аката Савеза и одлуке органа Савеза.

Управни одбор поднијете захтјеве за пријем редовних као и ванредних чланица  разматра на својој првој сједници послије поднијетог захтјева, а о донијетим  одлукама, о пријему нових чланица у Савез,  обавјештава  Скупштину  Савеза  на  њеној  првој  сједници.

Члан 17.

Почасно чланство додјељује се правним лицима, предузетницима, или  другим  физичким  лицима  у знаку признања за успјешан допринос и постигнуте резултате у области  унапређења  пчеларства  и  заштите  животне  средине.

Члан 18.

За заслужну чланицу Савеза може се прогласити правно лице, предузетник, или друго физичко лице,  које  је својим радом, разултатима рада и залагањем,  изузетно допринијело  развоју и унапређењу пчеларства и раду Савеза у реализацији статутарних и програмских  циљева  и  задатака.

Члан 19.

Почасне и заслужне чланице добијају у писаној форми одговарајуће признање  Савеза.

Почасне и заслужне чланице не плаћају чланарину.

Одлуку о проглашењу неког правног лица, предузетника, или другог физичког лица за почасне или заслужне  чланицe доноси Управни одбор, о чему обавјештава Скупштину Савеза на њеној првој сједници.

Члан 20.

Дјеца и омладина до 18 година старости, организована у општинским или регионалним удружењима пчелара, могу постати чланови подмлатка Савеза о чему одлуку доноси Управни одбор,  на предлог одговарајућег радног тијела Савеза.

ПРАВА, ОБАВЕЗЕ  И  ОДГОВОРНОСТИ   ЧЛАНОВА ОРГАНА   САВЕЗА   И  ДЕЛЕГАТА  СКУПШТИНЕ

Члан 21.

Права, обавезе и одговорности чланова органа Савеза  и делегата у Скупштини Савеза су:

  • Делегати чланица Савеза могу да бирају и да буду бирани у органе и радна тијела Савеза,
  • Да  активно учествују у раду Савеза, његових органа и радних тијела  у које су изабрани,
  • Да  буду информисани о раду, активностима, програмима  и  плановима  рада  Савеза,
  • Да својим радом, реализацијом преузетих обавеза, или на посебан начин, доприносе реализацији планова и програма рада Савеза,
  • Да савјесно, одговорно и благовремено реализују преузете задатке и обавезе,
  • Да штите углед Савеза, да поштују његов Статут и све друге  донешене и  усвојене акте  и  одлуке  његових  органа,
  • Да заступају и представљају Савез по овлашћењу и одлукама.

Члан 22

Чланство у Савезу престаје: самовољним иступом, искључењем  због непоштовања одредби аката и одлука органа Савеза, или  искључењем због неплаћања  чланарине.

Члан 23.

Чланица Савеза која се не придржава одредаба Статута, одредби других аката и одлука органа Савеза,  може бити искључена из Савеза.

Одлуку о искључењу из Савеза доноси Управни одбор уз писмено образложење о чему дотичну чланицу обавјештава у писаном облику у року од 15 дана од дана доношења одлуке.

Против одлуке о искључењу незадовољна чланица има право приговора Скупштини Савеза у року од 15 дана од дана пријема исте.

О приговору Скупштина  расправља на својој првој сједници.

Одлука Скупштине по приговору је коначна.

ФИНАНСИРАЊЕ САВЕЗА

Члан 24.

Извори финансирања Савеза су следећи:

– Чланарина редовних и ванредних чланица Савеза,

– Подстицајна средства  владе  РС,

– Добровољни прилози и поклони,

– Спонзорисање и помоћ од предузећа,

– Приходи од обављања информативних, образовних и сличних активности,

– Други приходи у складу са Законима  и  прописима  РС.

Члан 25.

Редовне и ванредне чланице Савеза плаћају годишњу чланарину.

Висину, рок и начин уплате годишње чланарине утврђује Скупштина Савеза на приједлог Управног одбора.

Ако чланица Савеза не плати чланарину за текућу годину, брисаће се из чланства Савеза.

Одлуку о   престанку чланства  доноси Управни одбор Савеза.

Члан 26.

Скупштина Савеза може донијети одлуку о плаћању посебне чланарине ради финансирања одређених намјена и потреба на приједлог Управног одбора.

Скупштина може донијети одлуку о формирању фондова Савеза за потребе финансирања и помоћи својим чланицама или за  финансирање  других  потреба Савеза.

Члан 27.

Финансијско пословање и кориштење средстава Савеза се обавља у складу са одговарајућим прописима преко отвореног банковног рачуна.

Овлашћено лице за потписивање финансијских докумената је  предсједник Савеза, а Управни одбор Савеза може по потреби  за потписивање  ових  и  других  докумената  овластити  и  друго лице.

Члан 28.

Савез има техничког секретара који обавља све административно-техничке и благајничке послове у складу са Статутом, другим актима и одлукама органа Савеза  и  важећим законским прописима,  а бира га Управни одбор Савеза.

ОРГАНИ САВЕЗА

Члан 29.

Органи Савеза су:

1. Скупштина

2. Управни одбор

  1. Надзорни одбор

СКУПШТИНА:

———————-

Члан 30.

Скупштина је највиши орган  Савеза.

Скупштину чини по један делегат из сваке редовне  чланице Савеза.

Редовне чланице Савеза свог делегата за Скупштину Савеза  бирају и именују на сједницама својих органа на период од четири године.

Члан 31.

Делегат у Скупштини Савеза може бити опозван и прије истека мандата ако дјелује супротно одредбама Статута Савеза, или ако својим понашањем  нарушава углед Савеза.

У случају опозива, смрти или  дужег одсуства делегата у Скупштини Савеза, до делегирања новог делегата, замјењује га предсједник чланице Савеза  из  које  је делегат  биран.

Члан 32.

Скупштина Савеза има надлежности да:

-Доноси Статут Савеза и врши његове измјене и допуне,

-Доноси Пословник о своме раду,

-Доноси одлуку о престанку рада Савеза и другим  статусним промјенама,

-Доноси програм рада Скупштине Савеза,

-Бира и именује предсједника и потпредсједника Скупштине Савеза,

-Бира и  именује  предсједника  Савеза,

-Бира и именује чланове Управног одбора  Савеза,

-Бира и именује чланове Надзорног одбора  Савеза и његовог предсједника,

-Разматра и усваја годишње и дугорочне планове рада Савеза на предлог Управног одбора,

-Разматра и усваја годишњи финансијски план Савеза на приједлог Управног одбора,

-Разматра и усваја годишњи извјештај о раду и финансијском пословању Савеза,

-Доноси одлуку о висини  чланарине, начину и роковима њеног прикупљања,

-Доноси Правилник о наградама и признањима у Савезу,

-Одлучује о жалбама по одлукама Управног одбора,

-Верификује мандат делегата у Скупштини Савеза и другим органима чији буде савез.

-Одлучује и о свим другим питањима која нису у надлежности других органа Савеза.

Члан 33.

Скупштину сазива предсједник Скупштине Савеза, на властиту иницијативу, на захтјев Управног одбора, или на захтјев најмање  петнаест делегата.

Редовна Скупштина Савеза се заказује најмање 15 дана прије њеног одржавања,

Скупштина Савеза  ради на  редовним и ванредним сједницама.

Редовне сједнице се одржавају најмање једанпут годишње, а ванредне по потреби.

Члан 34.

Скупштина пуноважно одлучује ако је на сједници присутно више од половине укупног броја делегата.

Члан 35.

Скупштина Савеза одлучује већином гласова присутних на сједници.

Гласање је јавно, ако се другачије не одлучи.

Члан 36.

Начин рада Скупштине се ближе регулише Пословником о раду.

Члан 37.

Скупштином предсједава предсједник којег бира Скупштина Савеза на мандат од 4 године.

Скупштина бира и  потпредсједника који се бира на исти начин као и предсједник и то јавним гласањем надполовичном већином од присутних делегата.

Предсједник Скупштине руководи радом Скупштине и представља Скупштину Савеза.

Члан 38.

Скупштина Савеза бира и именује предсједника Савеза, који је по функцији и предсједник Управног одбора и то на основу његовог поднијетог програма рада и развоја Савеза,

Скупштина  бира осталих осам чланова Управног одбора,  на мандат од четири године.

Свака регија може предложити једног или више кандидата за чланство у Управном одбору Савеза.

Бира се по један члан Управног одбора из сваке пчеларске регије.

Регије су:

1. Крајишка                                     5. Бирчанска

2. Подкозарска                              6. Романијска

3. Добојска                                   7. Горње-Дринска

4. Семберско-Мајевичка               8. Херцеговачка

Свака редовна  чланица Савеза, из сваке регије, може да предлаже  кандидате у Управни одбор Савеза.

Почасни и заслужни чланови Савеза немогу предлагати  кандидате за чланове Управног одбора Савеза.

Скупштина Савеза надполовичном већином присутних одлучује о избору предсједника Савеза и чланова Управног одбора Савеза.

УПРАВНИ ОДБОР:

————————

Члан 39.

Управни одбор се одмах по избору конституише и из реда својих чланова именује потпредсједника Управног одбора.

Члан 40.

Управни одбор је извршни орган Савеза и има слиједеће надлежности:

-Припрема Скупштини Савеза приједлог Статута, његове допуне и измјене и друге  акте које она доноси,

-Предлаже Скупштини Савеза планове развоја, програме рада и финансијске планове,

-Извјештаје о раду и финансијске извјештаје о пословању Савеза уз предходно  мишљење Надзорног одбора,

-Припрема и закључује уговоре и споразуме са другим организацијама,

-Именује издавачки савјет, именује и разрјешава главног и одговорног уредника пчеларског часописа,

-Доноси одлуке о додјељивању награда, признања и почасних звања Савеза према утврђеним актима и правилима,

-Именује координаторе, предсједнике и чланове радних тијела и издаје им одређене задатке утврђене усвојеним и донијетим програмима и плановима рада,

-Припрема све предлоге аката и одлука и извјештаје  за Скупштину Савеза, за државне органе и институције и за своје чланице,

-Припрема и доставља захтјеве, податке и извјештаје надлежним државним и другим органима ради остварења одређених интереса и подстицаја за своје чланице,

-Бира и именује техничког секретара Савеза и ангажује остала стручна лица по потреби,  ради рјешавања одређених текућих питања,

-Доноси и спроводи одлуке у вези са финансијским и материјалним пословањем,

-Врши пријем нових чланица Савеза и искључење оних који непоштују акте Савеза  и одлуке његових органа,

-Спроводи политику, закључке и одлуке донешене од стране Скупштине Савеза,

-Обавља и друге послове за које га овласти Скупштина Савеза, или ако нису у надлежности других органа Савеза.

НАДЗОРНИ ОДБОР:

—————————

Члан 41.

Скупштина Савеза бира и именује Надзорни одбор.

Надзорни одбор има три члана од којих Скупштина Савеза бира и именује  предсједника.

Надзорни одбор се бира  на мандат од четири године.

Члан Надзорног одбора не може бити истовремено и члан Управног одбора, нити члан било којег радног тијела, као ни радник у Савезу.

Надзорни одбор као контролни и надзорни орган има обавезу и  надлежност  да  прати и контролише,  да ли се у складу са законима, прописима и нормативним актима Савеза доносе и реализују одлуке органа Савеза и да ли се о томе правилно и потпуно информишу органи  Савеза  и  његове  чланице.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.

Престанак рада Савеза настаје:

– Ако се изрекне  мјера забране од надлежног органа,

– Ако се не испуне услови за обављање дјелатности предвиђене      Статутом,

– Одлуком Скупштине Савеза.

Члан 43.

Ради обављања стручних, аналитичких, информативних, организационих, материјално-финансијских, правних, општих и административних послова Савеза, Управни одбор може основати стручну службу у којој ће се ангажовати потребан број одговарајућих  радника, зависно од обима послова  и  расположивих  средстава  Савеза.

Права и обавезе ангажованих радника-извршилаца из претходног става утврдиће се посебним уговорима и нормативним актима Савеза, у складу са важећим законима и прописима.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 44.

Сви делегати Савеза, чланови органа и радних тијела као и ангажовани радници у Савезу,  за свој рад одговарају морално и материјално.

Члан 45.

Имовину Савеза чине сва покретна и непокретна средства.

Члан 46.

У случају престанка рада Савеза стечена имовина се оставља  организацији која преузима његову функцију.

Члан 47.

Измјене и допуне овог Статута доносе се на начин и по поступку као и приликом његовог усвајања.

Члан 48.

Доношењем измјена и допуна овог Статута престаје важност промијењених одредби Статута Савеза донесеног 18.10.2003. године.

Број: 87/08.                                                  

Датум: 15.11.2008. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Савеза удружења пчелара

Републике Српске

Др Новак Ђурић с.р.